Replica „Central House”SRL la anumite declarații mincinoase și calomnioase ale reprezentanților „Gările Auto Moderne”SRL și „Ubicuit Grup” SRL

272

Prin prezenta revenim în fața opiniei publice cu o replica la anumite declarații mincinoase și calomnioase ale reprezentanților „Gările Auto Moderne”SRL și „Ubicuit Grup” SRL.

1. La declarațiile lui Iurie MOROZ administrator al „Gările Auto Moderne”SRL – https://www.jurnaltv.md/news/ebeefc55287eaaed/garile-auto-moderne-acuzate-de-presiuni.html
Administratorul „Gările Auto Moderne”SRL, Iurie Moroz a prezentat informația denaturat, necorespunzător realității, întru inducerea în eroare, ceea ce se demonstrează prin următoarele:
 Afirmația precum că „Central House”SRL are datorii la „Gările Auto Moderne”SRL pentru chirie și întreținere, ce depășește suma de 20 mln lei, este falsă. De fapt „Central House”SRL a efectuat o supra plată, a achitat în avans aproximativ 8 mln lei pentru posesia și folosința terenurilor, de sub construcțiile ce aparțin cu drept de proprietate „Central House”SRL, situate pe str. M. Varlaam 58, fapt confirmat de raportul de expertiză economică cu nr.1368-1372 din 2020 elaborat de Centrul Național de Expertize Judiciare (se anexează Concluziile raportului de expertiză).
Supraplata a rezultat din faptul că deși în locațiune „Central House”SRL a recepționat teren s-a încasat chiria ca pentru locațiune încăpere, conform formulei de calcul greșite enunțate și solicitate de către Î.S „Gările și Stațiile Auto” și „Gările Auto Moderne” SRL.
 De asemenea nu corespunde adevărului faptul că „Central House”SRL deoarece are datorii față de „Gările Auto Moderne”SRL și nu le poate achita a intentat procesul de insolvabilitate.
„Central House”SRL a depus cerere de intentare a insolvabilității sub forma de restructurare (dar nu cea de faliment) pentru a putea achita datoriile față de Bugetul public național, deoarece compania avea bani pe cont iar executorul judecătoresc Adrian Plămădeală neîntemeiat a scos de pe contul companiei în jur de jumătate de milion și le-a depus pe contul său, deși legea interzice aceste acțiuni ale executorului și datoriile față de bugetul public național au prioritate de achitare. Deoarece pentru fiecare zi de întîrziere se aplicau majorări de întîrziere și penalități la datoria față de Bugetul public național, unica modalitate pentru a achita datoria în termeni cît mai urgenți era intentarea procedurii de restructurare, deoarece odată cu intentarea procesului de insolvabilitate penalitățile nu se mai aplică și pot fi curmate acțiunile ilegale ale executorului judecătoresc Adrian Plămădeală (în acest sens a se vedea art.24 alin.(5), art.75 alin.(3), art.107 alin.(3) Legea insolvabilității).

2. Referitor la articolul publicat in presa de „Ubicuit Grup”SRL – https://politics.md/?article=34800, https://unimedia.info/ro/news/21ef20cb6d6c4815/scrisoare-deschisa-a-srl-ubicuit-grup-privind-situatia-creata-la-srl-central-house.html, etc.

Toate afirmatiile enunțate de „Ubicuit Grup” SRL, care se pretinde drept asociat majoritar cu cota de 70% din capitalul „Central House”SRL, sunt niște insinuări fără suport factologic și probator. Pe lîngă toate acestea, cuprinde informații minciunoase, calomnioase, una din ele ar fi, că pe perioada de cînd Vitalie Perciun nu deține funcția de administrator a încheiat acte în numele „Central House”SRL și în dauna acesteia, fără a prezenta măcar o probă, ba chiar mai mult nu au sesizat nici organele de urmărire penală și aceasta se explică prin simplu motiv că cele comunicate sunt neadevărate și constituie fapta penală de denunț fals (a se vedea art.311 Cod penal).
Pentru a face lumină cum stau lucrurile de fapt în raport cu „Ubicuit Group”SRL vă comunicăm următoarele circumstanțe de fapt care se confirmă prin acte și nu constituie doar niște declarații fără suport probatoriu precum e în cazul celor enunțate de „Ubicuit Group”SRL:
Societatea cu răspundere limitată cu numărul de identificare de stat și cod fiscal 1011600016969 – „Central House”SRL, este înregistrată în registrul persoanelor juridice la 04.05.2011, moment la care s-a înființat compania.

Pe perioada de activitate a „Central House”SRL pînă în prezent Vitalie Perciun a fost și este asociat al „Central House”SRL, cu următoarele cote din capitalul social al companiei:
 Pînă la 11.08.2014, inclusiv – cu cota de 100%;
 De la 12.08.2014 pînă la 18.06.2015 – cu cota de 90%;
 De la 19.06.2015 pînă în prezent – cu cota de 20% (întru confirmarea faptelor enunțate se anexează deciziile de operare a modificărilor în registrul persoanelor juridice și extrasele).

La 09 martie 2015, între Perciun Vitalie, în calitate de vânzător, și pârâta ”Ubicuit Grup” SRL, cod fiscal 1009600010294, în calitate de cumpărător, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a fracțiunii în mărime de 70 (șaptezeci) % din partea socială în mărime de 90 (nouăzeci)% din capitalul social al ”Central House” SRL, ce reprezintă echivalentul sumei de 3780 lei, dar care până în prezent nu au fost achitați reclamantului. Cu toate că ”Ubicuit Grup” SRL nu și-a executat obligația de achitare a prețului, cumpărătorul a fost înregistrat în calitate de asociat al ”Central House” SRL, deoarece Vitalie Perciun a fost de bună credință și a prezumat că „Ubicuit Grup” SRL își va executa obligația.
Scopul și necesitatea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a fost atragerea unui asociat în vederea efectuării investițiilor proporțional cotei deținute, în construcția / reconstrucția obiectelor în mun. Chișinău, str. M. Varlaam 58, care actual aparțin „Central House”SRL și potrivit Raportului de evaluare a bunului imobil nr.140-17 din 2017, valorează cel puțin 60 080 000 (șaizeci milioane optzeci mii) lei, și pentru a fi ulterior transmise, de către ”Central House” SRL, în chirie altor agenți economici, iar din venitul obținut urma să fie restituit fiecărui asociat proporțional cotei-părți deținute și respectiv investițiilor realizate. Deși Vitalie Perciun și-a executat cu bună credință obligațiile contractuale asumate prin semnarea contractului și confirmarea transmiterii dreptului de proprietate asupra 70 (șaptezeci)% din partea socială pe care o deținea în ”Central House” SRL, la rândul său ”Ubicuit Grup” SRL, fiind cumpărător de rea-voință până în prezent nu și-a executat obligația esențială și principală, asumată în baza contractului de vânzare-cumpărare, de achitare a prețului convenit și nici nu a efectuat careva investiții la ”Central House” SRL. Astfel, absolut toate investițiile efectuate în desfășurarea activității ”Central House” SRL și obținerea surselor financiare s-au bazat pe aportul financiar al asociaților Perciun Vitalie (cu cota de 20%), care a investit suma în jur de 7 milioane lei și Hajiverdiyev Ashrafagha (cu cota de 10%), care a investit suma în jur de 3 milioane lei, fapt confirmat prin certificatul contabil din 29.07.2019. Astfel, „Ubicuit Grup”SRL cu cota de 70 % trebuia să facă o ivestiție proporțional cotei deținute, care s-ar estima la 24 500 000 lei însă nu a investit nimic.

Faptul că „Ubicuit Grup”SRL nu a făcut nici o plată, nici ca achitare/transfer a prețului contractului de cumpărare a cotei părți din „Central House”SRL și nici ca investiție se probează ușor prin solicitarea informației de către organele de urmărire penală de la Biroul național de statistică și băncile din RM care pot confirma că „Ubicuit Grup”SRL nu a efectuat nici un transfer în adresa „Central House”SRL și nu a întocmit, eliberat și declarat acte contabile primare (facturi, bonuri de plată, etc.), deoarece asemenea acte nici nu există, ba chiar mai mult în dosarul privind rezoluțiunea contractului de vînzare- cumpărare vizat s-a solicitat prezentarea actelor primare contabile care ar demonstra efectuarea plăților însă nimic nu s-a prezentat.

Potrivit Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 persoanele juridice sunt obligate să țină contabilitatea și toate acțiunile de achiziții, de investiții să fie documentate, în caz contrar suntem în prezența infracțiunii de evaziune fiscală de la art.244 Cod penal.
La 03.07.2020 Judecătoria Chișinău, sediul Centru a pronunțat Hotărîrea judecătorească în dosarul nr.2-16396/19, potrivit căreia a constatat rezoluțiunea contractului de vînzare-cumpărare a părții sociale în mărime de 70% din partea socială a „Central House”SRL încheiat între Vitalie Perciun (în calitate de vînzător) și „Ubicuit Grup”SRL (în calitate de cumpărător) și excluderea „Ubicuit Grup”SRL din calitatea de asociat al „Central House”SRL și restituirea cotei de 70% către Vitalie Perciun (Anexa nr.1), astfel cota lui Vitalie Perciun fiind de 90% din capitalul social al „Central House ”SRL (hotărîrea motivată va fi public plasată pe portalul instanțelor de judecată și fiecare persoană interesată va putea identifica confirmarea celor enunțate în prezentul mesaj).
„Ubicuit Grup”SRL văzînd că a fost intentată cauza de excludere în calitate de asociat al „Central House”SRL și cunoscînd faptul că există temeiuri reale de excludere, a încercat prin diferite mijloace, inclusiv ilegale de a modifica administratorul „Central House”SRL- unicul organ care încheie din numele companiei toate actele și gestionează toate bunurile companiei. Și acest lucru le-a reușit ilegal, prin operarea modificărilor în registrul persoanelor juridice în baza actelor nule și a faptei penale de fals în declarații a administratorului „Ubicuit Grup”SRL (Andrei Scurtu) și a depășirii atribuțiilor de serviciu, a excesului de putere din partea registratorului Agenției Servicii Publice Ion Merlici.
Noul administrator al „Central House”SRL- Igor Prisecaru, numit în mod ilegal a depus cerere de numire a administratorului autorizat Crețu Adriana, a căror scop nu este restructurarea companiei dar falimentul.

II. Schema murdară a celor care stau în spatele „Gările Auto Moderne” SRL și „Ubicuit Grup”SRL

Defapt, în spatele „Ubicuit Grup”SRL stau aceeași oameni care sunt și în spatele „Gările Auto Moderne”SRL și fac acțiuni rider de a prelua afacerea „Central House”SRL în mod gratuit.

Acțiunile de atac cu scopul de preluare a afacerii se aplică similar și asupra agenților economici care au investit în modernizarea gărilor din Orhei, Bălți, Soroca etc., fapt ce se poate confirma prin declarațiile agenților economici și a actelor deținute de aceștia și a dosarelor de pe rolul instanțelor judecătorești din raza teritorială vizată.

Atragem atenția opiniei publice și solicităm organelor competente sa curme intențiile grupului care doreste sa preia „Central House”SRL prin metode nelegitime de rider.

30.07.2020
Vitalie PERCIUN
Asociat „Central House”SRL

P.S.
Mentionam ca „Ubicuit Grup”SRL figureaza in mai multe anchete si materile de presa.

‘Beneficiarul DSS Group SRL a fost fondată în noiembrie 2014, cu jumătate de an înaintea încheierii contractului cu CFM. Asociați sunt Svetlana Brad cu 40% și Ubicuit Grup SRL cu 60%. Detalii, AICI

Asociat unic în compania de consultanță juridică Ubicuit Grup SRL este Ana Grosu. Conform datelor de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS), Grosu figurează în calitate de fondator în alte patru companii”
https://www.rise.md/document-dedesubturile-tranzactiilor-cfm-cu-doua-companiiit